32 472 EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen COM(2010) 375

Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2010

Op 13 juli 2010 heeft de Europese Commissie het voorstel gepresenteerd voor een verordening die strekt tot amendering van richtlijn 2001/18/EG1 met betrekking tot de mogelijkheden voor de lidstaten om teelt van ggo’s op hun grondgebied te beperken of te verbieden. Over dit voorstel bent u op 30 augustus per fiche geïnformeerd2.

De vaste Kamercommissie voor Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft de staatssecretaris van EL&I en mij verzocht om het advies van de Juridische Dienst van de Raad (JDR) toe te sturen, vergezeld van een kabinetsstandpunt, voorafgaand aan het AO over dit onderwerp dat gepland staat op 16 november as. Mede namens de Staatssecretaris van EL&I moet ik u meedelen dat het advies van de JDR niet openbaar is. Ik zal toestemming vragen om het advies aan de Tweede Kamer te mogen toesturen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


XNoot
1

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad.

XNoot
2

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 472, nr. 2.

Naar boven