32 469 Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 25 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland ondanks de invoering van dierproductierechten nog steeds kampt met een groot mestoverschot, met ernstige gevolgen voor milieu en natuur;

concluderende, dat het huidige beleid ten aanzien van dierproductierechten niet effectief is;

verzoekt de regering het plafond van dierproductierechten te koppelen aan de mogelijkheden voor verantwoorde mestafzet binnen Nederland;

verzoekt de regering tevens de overtollige dierproductierechten uit de markt te halen en hiervoor dekking te zoeken binnen de reconstructiegelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven