Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201832467 nr. J

32 467 Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens)

J BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 september 2018

Tijdens de behandeling in uw Kamer van het wetsvoorstel tot oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet CRM) heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer toegezegd om een aantal onderwerpen te betrekken bij de eerste evaluatie van de Wet CRM. Dat is gebeurd in 2017, toen de Wet CRM vijf jaar in werking was en het College voor de rechten van de mens vijf jaar bestond. In opdracht van mijn ministerie is het functioneren van het College als zelfstandig bestuursorgaan geëvalueerd. Daarnaast heeft het College zelf, conform artikel 22 van de Wet CRM, een verslag opgesteld van de werking van de Wet CRM. Ook heeft het College een evaluatie uitgevoerd van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en enkele andere gelijkebehandelingswetten.

Deze evaluaties heb ik, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, met een reactie van het kabinet en een reactie van het College op de zbo-evaluatie, vandaag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. In de evaluaties en de kabinetsreactie wordt ingegaan op de voornoemde toezeggingen aan uw Kamer en op de toezegging die aan uw Kamer is gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake de «gewetensbezwaarde trouwambtenaar» (toezeggingen T01421, T01422, T01424, T01425 en T01970). Daarom zend ik u een afschrift1 van mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, de evaluatierapporten2 en de reactie van het College3 op de zbo-evaluatie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 154117.01.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 154117.01.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 154117.01.