Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032450 nr. 5

32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 18 augustus 2010

A. In deel A van het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt in artikel I, onderdeel TTTT, de komma aan het slot van artikel 8:111, eerste lid, vervangen door een punt.

B. In deel A van het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden in artikel I, onderdeel CCCCC, de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In onderdeel E op blz. 25, wordt «artikel 2,3» vervangen door: artikel 2.3.

II

In onderdeel E op blz. 28, wordt de puntkomma aan het einde van de laatste regel vervangen door een punt.

III

In onderdeel B op blz. 31, wordt onder «Provinciewet», «bij of krachtens dein» vervangen door: bij of krachtens de in.

IV

In onderdeel E op blz. 32, wordt bij «Belemmeringenwet Privaatrecht» na «de artikelen 2» een komma geplaatst en wordt «artikel 2,3» vervangen door: artikel 2.3.

V

In onderdeel F op blz. 32, wordt onder «Wet inrichting landelijk gebied», «van en inrichtingsplan» vervangen door: van een inrichtingsplan.

VI

In onderdeel I op blz. 34, wordt onder «Waterschapswet», «bij of krachtens dein» vervangen door: bij of krachtens de in.

VII

In onderdeel K op blz. 35, wordt de zinsnede na «Kernenergiewet;» op een nieuwe regel geplaatst.

VIII

In onderdeel C op blz. 36, wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

IX

In onderdeel C op blz. 41, wordt de zinsnede na «artikel 1:80;» op een nieuwe regel geplaatst.

X

In onderdeel G op blz. 41, wordt de punt aan het slot van de regel, beginnend met «Spoorwegwet», vervangen door een puntkomma.

XI

In onderdeel E op blz. 43 en 44, wordt «met uitzondering een besluit» telkens vervangen door: met uitzondering van een besluit.

XII

In onderdeel G op blz. 45, wordt de punt aan het slot van de regel, beginnend met «Wet overige OCW-subsidies», vervangen door een puntkomma.

XIII

In onderdeel G op blz. 49, wordt de zinsnede na de eerste puntkomma op een nieuwe regel geplaatst.

C. In deel A van het voorstel van wet (stuk nr. 2) vervalt in artikel IV, onderdeel B, de komma na «Titel III».

D. In deel B van het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt in artikel CXLIX «Interimwet stad- en milieubenadering» vervangen door: Interimwet stad-en-milieubenadering.