Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232450 nr. 14

32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

Nr. 14 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 maart 2012

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

1

In deel A, artikel I (Algemene wet bestuursrecht), onderdeel CCCCC, bijlage 1 (Regeling rechtstreeks beroep), wordt aan de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. de artikelen 6:1 en 6:2

2

Deel Ba (Samenloop met andere wetswijzigingen), artikel XVIII, wordt gewijzigd als volgt:

1°. In onderdeel a, onder 1, 1°, aanhef, wordt «artikel 4» vervangen door: artikel 2.

2°. In onderdeel b, onder 2, wordt in artikel IIA, onder A, «artikel 4» vervangen door: artikel 2.

Toelichting

Deze vierde nota van wijziging bevat drie juridisch-technische correcties. Zij wordt uitgebracht mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De wijziging in deel A herstelt een omissie in de bijlage betreffende rechtstreeks beroep. De wijzigingen in deel Ba herstellen een onjuiste verwijzing.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten