Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232450 nr. 13

32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT

Ontvangen 12 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In deel A (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten) wordt in artikel I, onderdeel FF, artikel 8:12a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «een lid van het desbetreffende college» vervangen door: de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

2. Het tweede en zevende lid vervallen.

II

In deel A (wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten) wordt na artikel V een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel VA

De Wet op de rechterlijke organisatie wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 111, tweede lid, onder b, wordt na de zinsnede «aan de Hoge Raad» een zinsnede ingevoegd, luidende: , de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

2. In artikel 120 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd luidende:

  • 2a. Voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 111, tweede lid, onder b, geven de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven inlichtingen, wanneer die door de procureur-generaal bij de Hoge Raad voor het nemen van aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven uit te brengen conclusies noodzakelijk worden geacht.

Toelichting

Op grond van het wetsvoorstel wordt in de Algemene wet bestuursrecht een nieuw artikel 8:12a opgenomen. In dit artikel wordt voorgesteld om, vergelijkbaar met de conclusie in strafzaken of civiele zaken, eenzelfde vorm van advisering op te nemen in het bestuursrecht. In het nieuwe artikel 8:12a wordt geregeld dat «een lid van het desbetreffende college» deze conclusie op verzoek kan nemen. Dit amendement wijzigt deze bepaling en regelt dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad kan worden verzocht om een dergelijke conclusie te nemen, omdat deze bij uitstek geschikt is om dergelijke conclusies te nemen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad is immers al bekend met het adviseren in cassatiezaken. Bij het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad zal hiertoe bestuursrechtelijke kennis moeten worden aangetrokken. Deze wijziging dient ter stroomlijning van de uitspraken bij de hoogste rechtsprekende organen.

Recourt