Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201332440 nr. P

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

P BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2013

Graag stel ik u op de hoogte dat de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit overeenkomstig de in mijn brief van 7 december 2012 genoemde streefdatum op 1 april 2013 in werking zullen treden.

Het advies van de Raad van State op het Aanbestedingsbesluit heeft niet tot aanpassingen van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) geleid. Wel is het ARW naar aanleiding van de plenaire behandeling in uw Kamer op een aantal punten aangepast. Zo is in de leeswijzer verduidelijkt in welke gevallen de Aanbestedingswet 2012 verplicht gebruik van het ARW voorschrijft. Hiertoe is het onderscheid tussen opdrachten voor werken en voor aan werken gerelateerde leveringen en diensten verduidelijkt en is het verschil in terminologie tussen aanbestedende dienst en aanbesteder uitgewerkt. Daarnaast zijn de Gids proportionaliteit en het ARW naast elkaar gelegd en tegenstrijdigheden weggenomen.

Voorts staat in de Aanbestedingswet 2012 dat ik de instelling van een Commissie van Aanbestedingsexperts zal bevorderen. In de bijlage treft u aan het Instellingsbesluit ter oprichting van de Commissie van Aanbestedingsexperts1 per 1 april 2013.

In het Instellingsbesluit benoem ik de heer mr. Joop Janssen als voorzitter en de heer prof.mr. Chris Jansen als vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze benoeming volgt op de selectie door een selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers onder voorzitterschap van mijn ministerie. De heer Janssen (de voorzitter) is partner bij Stibbe Advocaten en Notarissen te Amsterdam. Hij beschikt als advocaat over uitgebreide proceservaring met aanbestedingsgeschillen. De heer Jansen (de vicevoorzitter) is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan Tilburg University. Hij doceert, publiceert en adviseert op het terrein van het aanbestedingsrecht. Zowel voorzitter als vicevoorzitter heeft tevens ruime ervaring met alternatieve geschillenbeslechting. De voorzitter als arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut en de Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst, en de vicevoorzitter in zijn betrokkenheid bij onder meer de geschillencommissie inzake de Betuweroute.

In lijn met de gewenste onafhankelijkheid zal de voorzitter in de uitoefening van zijn functie als advocaat geen aanbestedingsgeschillen meer behandelen.

Bij de werkzaamheden van de Commissie kunnen voorzitter en vicevoorzitter zich laten bijstaan door een of meerdere experts. Experts worden op basis van hun expertise gevraagd de Commissie te ondersteunen bij de uitoefening van de taken van de Commissie. Overeenkomstig de wens van uw Kamer wordt gezorgd voor een brede beschikbaarheid van experts, zodat ook voldoende kennis over duurzaamheid en innovatie beschikbaar is voor de Commissie. De lijst van experts wordt momenteel samengesteld.

De werkwijze en de inrichting van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt vastgelegd in een reglement. Bij het opstellen van het reglement wordt als uitgangspunt het inmiddels vastgestelde advies «klachtenafhandeling bij aanbesteden» genomen. Het advies is opgesteld door een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Twee jaar na de instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt geëvalueerd of de beoogde doelen van de Commissie zijn gerealiseerd.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 150980.09