32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2010

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet (Kamerstukken II 2009/2010 32 440, nr. 3) is aangekondigd dat een convenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal worden gesloten om te zorgen voor een meer uniforme aanbestedingspraktijk bij gemeenten. Het doet mij deugd u te berichten dat dit convenant op 31 augustus jl. is getekend. Een afschrift van het convenant dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik met de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gesloten treft u hierbij aan.1

In het convenant is opgenomen dat VNG een model Inkoopreglement gaat opstellen dat door gemeenten kan worden toegepast. In het model worden de richtsnoeren leveringen en diensten opgenomen die momenteel worden opgesteld, evenals het al bestaande Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2005. Verder gaat ook een uniforme klachtenregeling onderdeel uitmaken van het model. Ik verwacht dat het model Inkoopreglement een belangrijke bijdrage zal leveren aan verdere professionalisering en uniformering van de aanbestedingspraktijk bij gemeenten.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven