Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232440 nr. 24

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN ZIENGS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 7 oktober 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan de artikelen 1.7, 1.11 en 1.15 worden telkens twee leden toegevoegd, luidende:

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gesteld met betrekking tot de wijze waarop de aanbestedende dienst uitvoering geeft aan het tweede lid. Deze voorschriften hebben betrekking op de naleving van een bij die algemene maatregel van bestuur aan te wijzen richtsnoer door bij die algemene maatregel van bestuur aan te wijzen aanbestedende diensten.

  • 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. De voordracht wordt gedaan door Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overeenstemming met Onze Minister of Ministers wie het mede aangaat.

II

Artikel 4.27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede: en de toepassing van de artikelen 1.7, 1.11 en 1.15 voor overheidsopdrachten.

2. In het tweede lid vervalt de zinsnede: of dat de toepassing van de artikelen 1.7, 1.11 en 1.15 leidt tot proportionele eisen, voorwaarden en criteria,.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de Gids Proportionaliteit als wettelijk richtsnoer aan te wijzen. Aanbestedende diensten kunnen slechts gemotiveerd afwijken van onderdelen van de Gids Proportionaliteit. Hiermee streeft de indiener naar meer uniformiteit, transparantie, ruimte voor innovatie en naar proportionele eisen, voorwaarden en criteria bij aanbestedingen. Op dit moment wordt toegang van met name MKB-bedrijven tot aanbestedingen nog vaak beperkt, bijvoorbeeld door vergaande geschiktheidseisen of uitsluitingsgronden. Daarmee wordt onnodig concurrentie bij aanbestedingen beperkt. Het onnodig uitsluiten van bedrijven die wel degelijk in staat zijn om in aanmerking te komen voor opdrachten wordt door structurele en juiste toepassing van de Gids Proportionaliteit teruggedrongen.

De inhoud en strekking van het toegezonden concept van de Gids Proportionaliteit lijken het niet noodzakelijk te maken dat een aanbestedende dienst of speciale sectorbedrijf expliciet de mogelijkheid krijgt om in specifieke omstandigheden van de Gids af te wijken. Mocht het voor een dienst of speciale sectorbedrijf toch nodig zijn om af te wijken op onderdelen dan biedt het principe van comply or explain uit de proportionaliteitsgids hier voldoende mogelijkheden toe. Afwijken op specifieke onderdelen blijft dus mogelijk, mits gemotiveerd.

In onderdeel II wordt geregeld dat de evaluatie van het gebruik van de handreiking niet langer gekoppeld is aan de mogelijkheid om richtsnoeren aan te wijzen (deze richtsnoeren worden immers ten gevolge van dit amendement in ieder geval aangewezen). De evaluatie van de toepassing van het beginsel van proportionaliteit en het gebruik van de Gids Proportionaliteit loopt dan gewoon mee in de evaluatie van artikel 4.28, die eveneens binnen twee jaar plaatsvindt.

Schouten

Ziengs