32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN GRAUS

Voorgesteld 7 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in hoger beroep gaan bij een aanbesteding praktisch geen zin heeft omdat de opdracht dan al definitief aan een ander is gegund;

overwegende dat dit een onwenselijke situatie is indien de gunning volstrekt onrechtmatig is verstrekt;

verzoekt de regering om, in het onderzoek over hoe rechtsbescherming bij aanbestedingen geoptimaliseerd kan worden te onderzoeken hoe de functie van het hoger beroep het beste tot zijn recht kan komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Graus

Naar boven