Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732440 nr. 101

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2017

In het verslag van het Schriftelijk Overleg over de Commissie van Aanbestedingsexperts (Kamerstuk 32 440, nr. 84) heb ik toegezegd de periodieke rapportage van de door mij ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: Commissie) jaarlijks aan uw Kamer te sturen. De vierde periodieke rapportage, over de periode 1 maart 2016 tot 1 maart 2017, treft u als bijlage aan1. De Commissie publiceert deze rapportage ook op haar website.

De Commissie is in 2013 ingesteld om snel, zorgvuldig en laagdrempelig bij te dragen aan het oplossen van aanbestedingsklachten door te bemiddelen of door niet-bindende adviezen te geven. De Commissie beoogt daarmee bij te dragen aan een verbetering van de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk en leereffecten bij aanbestedende diensten teweeg te brengen. Ook beoogt de Commissie bij te dragen aan een verbetering van de dialoog tussen partijen en te voorkomen dat de gang naar de rechter wordt gemaakt.

In deze brief zal ik een samenvatting geven van de resultaten van de vierde periodieke rapportage van de Commissie. Ook ga ik in op de manier waarop de Commissie omgaat met enkele aandachtsgebieden uit de evaluatie uit 2015 (Kamerstuk 32 440, nr. 90) en geef ik uitvoering aan de motie van het lid Bruins (Kamerstuk 34 329, nr. 18) die verzoekt de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts te monitoren en de Kamer hierover ten minste eens per jaar te informeren.

Rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Statistieken

De Commissie rapporteert dat in het afgelopen jaar 57 klachten zijn ingediend door ondernemers, met daarbinnen 80 deelklachten. Van de 57 klachten zijn 45 klachten ingediend door mkb-bedrijven, vier door een brancheorganisatie namens een mkb-bedrijf en acht door grote bedrijven. Door aanbestedende diensten zijn, net als in voorgaande jaren, geen klachten ingediend.

Van de in deze periode ingediende klachten zijn er 42 in behandeling genomen. Drie daarvan zijn vervolgens ingetrokken. Over 36 klachten uit deze periode zijn adviezen uitgebracht. Drie klachten waren op 1 maart 2017 nog in behandeling.

De Commissie rapporteert alle nog openstaande klachten uit de voorgaande perioden ook te hebben afgehandeld. Het totaal in het afgelopen jaar uitgebrachte adviezen komt daarmee op 72.

De onderwerpen waarover geklaagd werd liepen uiteen, maar gingen voor het grootste gedeelte over opdrachteisen en technische specificaties, de geschiktheidseisen en selectiecriteria en de gunningscriteria en beoordelingssystematiek.

Vervolg op de evaluatie

De Commissie gaat in de voorliggende rapportage wederom in op de evaluatie die in 2015 is opgeleverd (Kamerstuk 32 440, nr. 90 en Kamerstuk 34 252, B). Het evaluatierapport bevatte een aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan worden hieronder besproken, samen met de manier waarop de Commissie daar volgens de rapportage invulling aan geeft.

Een aanbeveling betreft de doorlooptijden van de adviezen van de Commissie. Deze zijn in de voorliggende jaarrapportage verbeterd en er is een groter aantal adviezen uitgebracht dan in voorgaande jaren. Een verklaring daarvoor is een efficiëntere wijze van werken van de Commissieleden en de succesvolle herinrichting van het secretariaat. De Commissie streeft naar verdere versnelling.

Een andere aanbeveling uit het evaluatierapport betrof een grotere inzet van experts, eveneens met het oog op verkorting van de doorlooptijden van de adviezen. De Commissie werkt inmiddels met een nieuwe aanpak welke in de rapportage is beschreven. De Commissie is tevreden over deze nieuwe werkwijze.

Ten aanzien van een aanbeveling over een meer bemiddelende (in plaats van adviserende) rol voor de Commissie merkt de Commissie op dat zij op dat punt niet vaak zinvolle mogelijkheden ziet. De ervaring van de Commissie leert dat partijen, ook na eventuele bemiddeling, een schriftelijk advies van de Commissie op prijs stellen.

De evaluatie laat zien dat de bekendheid van de Commissie de afgelopen jaren is toegenomen, maar met name onder het mkb nog beperkt is. Uit de voorliggende rapportage komt naar voren dat het aantal ingediende klachten is teruggelopen. De Commissie ziet daar verschillende mogelijke oorzaken voor, waaronder een verbetering van de invulling en kwaliteit van klachtenloketten bij aanbestedende diensten. Het is volgens de Commissie ook denkbaar dat haar beperkte bekendheid bij het mkb hier een rol in speelt. De Commissie zal er in het komende jaar op inzetten om via verschillende activiteiten en publicaties haar bekendheid te vergroten.

Ten slotte geeft de Commissie een overzicht van de manieren waarop haar adviezen voor lezers toegankelijker zijn gemaakt.

Reactie

De Commissie heeft in de afgelopen periode het hoogste aantal adviezen uit haar bestaan gegeven en daarmee de achterstanden ingehaald. Ik waardeer de inzet van de Commissie en zie dit ook mede als een gevolg van de versterking van het secretariaat. Daarmee heb ik invulling gegeven aan de motie van het lid Bruins (Kamerstuk 34 329, nr. 18). Verder blijf ik de ontwikkeling van de doorlooptijden nauwgezet volgen en onderschrijf ik het belang van de vergroting van de bekendheid van de Commissie binnen het mkb. Hoe groter de bekendheid van de Commissie, hoe beter zij kan bijdragen aan het oplossen van aanbestedingsklachten.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl