32 431 Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

Nr. 4 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 28 juli 2010

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In de aanhef vervalt de zinsnede «de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde,».

Naar boven