Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032421 nr. 4

32 421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)

Nr. 4 NADER RAPPORT 1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 14 juni 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 19 april 2010, nr. 10.001066, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 26 mei 2010, nr. W12.10.0126/III, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen.

De redactionele opmerkingen van de Raad zijn overgenomen, waarbij voor twee punten de volgende kanttekeningen worden gemaakt.

  • Het is juist dat artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen tevens wordt gewijzigd bij het voorstel van wet tot Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering van het loonbegrip) (Kamerstukken II 32 131). Dit wetsvoorstel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Naar verwachting zal het onderhavige wetsvoorstel eerder in werking treden dan voornoemd wetsvoorstel. Indien voornoemd wetsvoorstel verder wordt behandeld, zal in dat verband bij nota van wijziging de afstemming met het onderhavige wetsvoorstel plaatsvinden.

  • Bij artikel XI, onderdeel B, wordt een wijziging doorgevoerd in artikel 18 van de Algemene nabestaandenwet (ANW) waarbij wordt gerefereerd aan het begrip «inkomen». In onderdeel A wordt een wijziging van artikel 10 van de ANW doorgevoerd waarbij een definitie van het begrip «inkomen» is gegeven waaruit blijkt dat het niet alleen behoeft te gaan om inkomen uit arbeid.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt dit wetsvoorstel op enkele punten redactioneel te verbeteren.

Ik moge U, mede namens de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzoeken het hierbij gevoegde (gewijzigde) voorstel van wet en de (gewijzigde) memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.