Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132418 nr. 11

32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STEUR EN ULENBELT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 12 april 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, tweede onderdeel, komt artikel 96, lid 6, als volgt te luiden:

  • 6. Indien voor meer dan een vordering aangemaand kan worden als bedoeld in lid 5, dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de vergoeding worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld.

Toelichting

De samenvoeging van vorderingen ter berekening van de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten moet niet afhankelijk worden gesteld van de aanmaning. Samenvoeging van vorderingen op dezelfde schuldenaar moet, althans voor de berekening van de hoogte van de kosten, altijd gebeuren.

Dit amendement is gewijzigd in verband met een wetstechnische verbetering; vorderingen is vervangen door «vordering».

Van der Steur

Ulenbelt