32 414 Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 15 juni 2010

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Eijsink

Poppe

Pechtold

Peters

Naar boven