32 412 Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID GRAUS

Ontvangen 23 oktober 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «de vrijstelling van de verboden in de Winkeltijdenwet meer aan gemeenten over te laten» vervangen door: de openingstijden van winkels meer aan winkeliers over te laten.

II

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

III

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 3 vervalt.

IV

In artikel I, onderdeel B, wordt na «De artikelen 4, 5» ingevoegd:, 6.

V

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 9 vervalt.

VI

In artikel II vervalt: , 3 derde lid, 6, tweede lid,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het aan winkeliers is om te beslissen wanneer hun winkel open is.

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van dit wetsvoorstel te luiden: Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het overlaten van het bepalen van openingstijden van winkels aan winkeliers.

Graus

Naar boven