32 395 Voorjaarsnota 2010

Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN WEEKERS EN BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL

Voorgesteld 1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bouwsector al ruim een jaar wordt geconfronteerd met een omzetdaling en dat de woningbouwproductie inmiddels is ingestort;

overwegende, dat de prijsdaling van koopwoningen blijft voortduren;

overwegende, dat deze ontwikkelingen een groot risico vormen voor de werkgelegenheid, het functioneren van de woningmarkt en de economie in zijn geheel;

constaterende, dat een tijdelijk maatregelenpakket noodzakelijk is, dat erop is gericht om de genoemde ontwikkelingen te keren;

van mening, dat de volgende maatregelen hier onderdeel van kunnen uitmaken:

  • direct beschikbaar stellen van de overgebleven stimuleringsmiddelen woningbouw uit de derde tranche in een vierde tranche;

  • verhoging van de NHG verlengen met een jaar;

  • zo snel mogelijk het btw-tarief voor renovatie van de eigen woning verlagen van 19% naar 6%;

  • verlengen van de periode waarin een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning van 6 naar 18 maanden;

  • verlengen van de maximale termijn van de aanspraak op tijdelijke hypotheekrenteaftrek voor een woning in de verkoop met een jaar;

verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn de Kamer te informeren hoe en op welke wijze dit pakket gerealiseerd kan worden;

verzoekt de regering voorts om voor 2010 dekking te vinden in de middelen uit het stimuleringspakket die waren gereserveerd voor de incidentele verhoging van de EIA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weekers

Blanksma-van den Heuvel

Naar boven