Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232389 nr. 14

32 389 Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 september 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3.6 komt te luiden:

Artikel 3.6

De artikelen 13 en 16a van de Interimwet stad-en-milieubenadering vervallen.

Toelichting

Naast artikel 13 van de Interimwet stad-en-milieubenadering dient ook artikel 16a, over het aanwijzen van ambtenaren voor interbestuurlijk toezicht, te worden geschrapt. Nu het interbestuurlijk toezicht in het kader van de Interimwet stad-en-milieubenadering wordt overgedragen aan gedeputeerde staten hoeft de minister niet langer ambtenaren voor dat toezicht aan te wijzen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner