Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132389 nr. 13

32 389 Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 14 september 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, onderdeel B, wordt aan artikel 121, vierde lid, een volzin toegevoegd, luidende: Onze Minister doet van het ontvangen van een afschrift van een besluit zo spoedig mogelijk mededeling aan beide kamers der Staten-Generaal.

II

In artikel 1.1, wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Aan artikel 272 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een afschrift van een koninklijk besluit tot vernietiging wordt zo spoedig mogelijk aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden.

III

In artikel 1.2, onderdeel B wordt artikel 124, vierde lid, als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin wordt na de zinsnede «wordt gezonden aan» ingevoegd «Onze Minister en».

2. Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: Onze Minister doet van het ontvangen van een afschrift van een besluit zo spoedig mogelijk mededeling aan beide kamers der Staten-Generaal.

IV

In artikel 1.2, wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Aan artikel 279 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een afschrift van een koninklijk besluit tot vernietiging wordt zo spoedig mogelijk aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden.

Toelichting

«Vernietiging» van besluiten van bestuursorganen en «in de plaats stellen» kan met het in werking treden van dit wetsvoorstel vaker aan de orde zijn dan nu. Deze maatregelen zijn in het algemeen ingrijpend in de interbestuurlijke verhoudingen. De Kamer dient daarover te worden geïnformeerd. Dit amendement strekt ertoe dat te regelen.

Heijnen