32 384 Evaluatie Wet toezicht trustkantoren

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 mei 2010

Bijgaand treft u de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren1. Ik ben voornemens de conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit deze evaluatie mee te nemen met de Wijzigingswet Financiële Markten 2011.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven