Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032360-XV nr. 3

32 360 XV
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

19 mei 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010, Stb. 77;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1 000)

    (1) (2) (3)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL   25 417 569 776 930   1 341 435 7 480   206 643 86 652
                     
  Beleidsartikelen                  
41 Inkomensbeleid 1 663 1 660 0 3 51 1 21 0 – 97 – 115 0
42 Arbeidsparticipatie 23 460 25 561 18 898 4 050 3 600 0 34 537 34 484 – 2 000
43 Arbeidsverhoudingen 26 091 26 418 1 228 – 563 – 1 088 0 – 1 767 – 2 110  –600
44 Arbeidsomstandigheden en verzuim 64 049 64 570 5 132 5 390 5 390 0 – 4 132 – 4 132 6 900
45 Pensioenbeleid 1 890 1 889 0 243 200 0 28 – 35 0
46 Inkomensbescherming met activering 6 537 347 6 539 047 0 83 690 83 590 150 159 206 162 464 46 620
47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie 2 314 152 2 316 152 223 470 1 913 247 – 88 537 45 436 4 497 4 685 5 432
48 Sociale werkvoorziening 2 436 693 2 436 693 522 706 77 77 – 38 106 148 185 73 453 22 300
49 Overige inkomensbescherming 347 520 347 520 0 12 217 12 217 0 11 676 11 676 0
50 Tegemoetkoming specifieke kosten 143 859 143 859 0 – 5 120 – 5 120 0 1 885 1 885 0
51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW 13 288 012 13 288 012 0 1 227 450 1 227 450 0 57 095 57 095 0
                     
  Niet-beleidsartikelen                  
97 Aflopende regelingen 154 336 0 1 770 1 770 0 – 4 – 4 8 000
98 Algemeen 201 666 201 114 5 496 7 257 7 370 0 – 13 416 – 13 570 0
99 Nominaal en Onvoorzien 24 738 24 738 0 94 395 94 395 0 – 119 133 – 119 133 0
    (4)=(1) +(2)+(3) (5) (6)=(5)–(4)
Art. Omschrijving Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ is tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL   26 965 647 871 062   26 900 617 913 399   – 65 030 42 337
                     
  Beleidsartikelen                  
                     
41 Inkomensbeleid 1 917 1 666 0 1 722 1 359 0 – 195 – 307 0
42 Arbeidsparticipatie 62 047 63 645 16 898 31 664 33 310 20 624 – 30 383 – 30 335 3 726
43 Arbeidsverhoudingen 23 761 23 220 628 21 326 21 675 760 – 2 435 – 1 545 132
44 Arbeidsomstandigheden en verzuim 65 307 65 828 12 032 59 006 58 288 11 978 – 6 301 – 7 540 – 54
45 Pensioenbeleid 2 161 2 054 0 1 943 2 011 11 – 218 – 43 11
46 Inkomensbescherming met activering 6 780 243 6 785 101 46 770 7 510 742 6 767 571 57 268 730 499 – 17 530 10 498
47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie 4 231 896 2 232 300 274 338 4 065 838 2 228 175 290 344 – 166 058 – 4 125 16 006
48 Sociale werkvoorziening 2 584 955 2 510 223 506 900 2 578 336 2 503 787 509 690 – 6 619 – 6 436 2 790
49 Overige inkomensbescherming 371 413 371 413 0 386 214 386 214 2 410 14 801 14 801 2 410
50 Tegemoetkoming specifieke kosten 140 624 140 624 0 147 817 147 817 828 7 193 7 193 828
51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW 14 572 557 14 572 557 0 14 561 020 14 561 020 1 955 – 11 537 – 11 537 1 955
                     
  Niet-beleidsartikelen                  
97 Aflopende regelingen 1 920 2 102 8 000 431 1 033 8 811 – 1 489 – 1 069 811
98 Algemeen 195 507 194 914 5 496 187 395 188 357 8 720 – 8 112 – 6 557 3 224
99 Nominaal en Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0   0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2009

Baten-lastendienst Agentschap SZW en Inspectie Werk en Inkomen

(x € 1 000)

  (1) (2) (3) (4)= (1)+(2)+(3) (5) (6)=(5)–(4)
Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Agentschap SZW            
Totaal baten 15 800 2 237 0 18 037 19 029 992
Totaal lasten 15 800 2 237 0 18 037 18 724 687
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 305 305
             
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0 – 15 – 15
Totale kapitaaluitgaven 100 0 0 1 00 3 – 97
Inspectie Werk en Inkomen            
Totale baten 22 234 0 – 3 579 18 655 22 685 4 030
Totale lasten 21 680 0 – 4 015 17 665 22 683 5 018
Saldo van baten en lasten 554 0 436 990 2 – 988
             
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0 5 643 5 643
Totale kapitaaluitgaven 1 284 0 – 375 909 904 – 5