Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032360-F nr. 4

32 360 F
Jaarverslag en slotwet van het Diergezondheidsfonds 2009

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen DGF

(bedragen x € 1 000)

  (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4)
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 Totaal geraamd Realisatie Slotwet-mutaties
VERPLICHTINGEN 10 998 18 773 0 29 771 14 555 – 15 216
UITGAVEN 10 998 18 773 0 29 771 14 555 – 15 216
             
Programma-uitgaven 10 998 18 773 0 29 771 14 555 – 15 216
U0111 Bewaking van dierziekten 3 566 0 414 3 980 3 783 – 197
U0112 Bestrijding van dierziekten 7 432 18 773 – 414 25 791 10 769 – 15 022
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen 0 0 0 0 0 0
U0114 Overig 0 0 0 0 3 3
             
ONTVANGSTEN 10 998 0 0 10 998 3 954 – 7 044

Toelichting:

Overheveling eindsaldo 2008

In 2008 zijn nog niet alle uitgaven uit hoofde van de Blauwtongvaccinaties gedaan. Daarnaast moeten er nog uitgaven worden verricht voor de crisisfaciliteit destructie. De vertraging in de uitgaven hangt samen met het feit dat nog niet alle facturen hiervoor waren ingediend en/of afgerekend. Het positief eindsaldo 2008 van het Diergezondheidsfonds (DGF) is in 2009 aan de DGF-begroting toegevoegd.

Realisatie DGF

Bij Voorjaarsnota 2009 is het voordelig eindsaldo 2008 van het DGF aan het uitgavenbudget bestrijding dierziekten toegevoegd. Hiervan is een deel aan uitgaven gerealiseerd, met name voor laboratoriumonderzoek en vaccinaties in het kader van de dierziekten Aviaire Influenza (AI) en Blauwtong (BT). Dit leidt tot een lagere uitgavenrealisatie.