Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032360-F nr. 3

32 360 F
Jaarverslag en slotwet van het Diergezondheidsfonds 2009

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

19 mei 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de begrotingsstaat van het Diergezondheidfonds (F), alle voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 71, respectievelijk 15 september 2009, Stb. 7, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29  januari 2010 Stb. 56;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Diergezondheidfonds voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ........., Stb. ...

Begroting 2009,

Diergezondheidsfonds

Bedragen in EUR 1 000

    (1) (2) (3)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
1 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen 10 998 10 998 10 998 18 773 18 773        
  Sub-totaal 10 998 10 998 10 998 18 773 18 773        
  Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2008           18 773     18 773
  Sub-totaal       18 773 18 773 18 773     18 773
                     
  Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2009                  
  Totaal 10 998 10 998 10 998 18 773 18 773 18 773     18 773
    (4)=(1) +(2)+(3) (5) (6)=(5)–(4)
Art. Omschrijving Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
1 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen 29 771 29 771 10 998 14 555 14 555 3 954 – 15 216 – 15 216 – 7 044
  Sub-totaal 29 771 29 771 10 998 14 555 14 555 3 954 – 15 216 – 15 216 – 7 044
  Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2008     18 773     18 773     0
  Sub-totaal 29 771 29 771 29 771 14 555 14 555 18 773 – 15 216 – 15 216 – 7 044
                     
  Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2009       8 172 8 172       – 8 172
  Totaal 29 771 29 771 29 771 22 727 22 727 22 727 – 15 216 – 15 216 – 15 216