Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032360-E nr. 3

32 360 E
Jaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2009

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

19 mei 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 81, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010, Stb. 76;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Spaarfonds AOW

(x € 1 000)

    (1) (2) (3)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL   0 4 805 325     – 11 676     897
                     
01 Spaarfonds AOW 0 0 4 805 325     – 11 676     897
    (4)=(1) +(2)+(3) (5) (6)=(5)–(4)
Art. Omschrijving Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –)
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL     4 794 546     4 793 649   0 – 897
                     
01 Spaarfonds AOW 0 0 4 794 546 0 0 4 793 649 0 0 – 897