Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032360-C nr. 4

32 360 C
Jaarverslag en slotwet provinciefonds 2009

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet wordt in dit wetsartikel het bedrag vermeld dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2009 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 304 000 gewijzigd. De in de tabel weergeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2009   1 299 180
Stand uitgavenbedrag 1e suppletore begroting 2009   1 295 420
Stand uitgavenbedrag 2e suppletore begroting 2009   1 328 904
       
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2009:    
1) Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering) 37  
2) Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering) 172  
3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet – 100  
4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009 – 1  
5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009 30  
6) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009 166  
Totaal mutaties bij slotwet   304
Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2009   1 329 208
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet   0
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen   1 252 646
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen   42 202
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen   34 360

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering)

De minister van OCW investeert in de landelijke uitrol van effectieve emancipatieprojecten ter versterking van het lokale emancipatiebeleid van gemeenten en het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen. Hiertoe zijn 18 best practices geselecteerd uit de projecten die op basis van de subsidieregeling emancipatieprojecten 2004–2007 gesubsidieerd zijn. In totaal stelt de minister van OCW voor de periode 2009–2011 een bedrag van € 0,35 miljoen beschikbaar aan provincies. Voor 2009 is dit € 37 000.

2) Regionale luchthavens

De Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens is per 1 november 2009 in werking getreden door opname hiervan in de Wet luchtvaart. Hierdoor zijn de provincies bevoegd gezag geworden voor de gedecentraliseerde luchthavens. In 2006 zijn afspraken gemaakt over de Rijksbijdrage ter dekking van de kosten van de provincies tussen het Rijk en het IPO. Voor 2009 bedraagt de toevoeging aan het provinciefonds € 0,172 miljoen.

3) Realisatie kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt door de slotwetmutatie € 100 000 lager uit dan na de stand 1ste suppletore 2009 werd geraamd. Dit komt doordat niet alle onderzoeken die voor 2009 gepland waren, daadwerkelijk in 2009 zijn uitgevoerd. De realisatie voor de post kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 0

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2009

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2009 gerealiseerde uitbetalingen voor de decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletore begroting 2009 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2009 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € – 1 000 (negatief) bij de integratie-uitkeringen en € 30 000 (positief) bij de decentralisatie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij Voorjaarsnota 2010 opwaarts voor de IU en neerwaarts voor de DU worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij Voorjaarsnota 2010 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2009.

Tabel 2: Specificatie Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2009 (x € 1 000)

  Budget na NJN Slotwet Budget totaal Uitgegeven Verschil
Integratie-uitkeringen          
Rivierdijkversterking/hoofdwaterkering 42 202   42 202 42 202 0
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2008 1   1   – 1
TOTAAl IU 42 203 0 42 203 42 202 – 1
Decentralisatie-uitkeringen          
Regeling cultuurparticipatie 8 123   8 123 8 123 0
Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK) 1 755   1 755 1 786 31
Herstructurering bedrijventerreinen project Moerdijk 24 243   24 243 24 243 0
Alle troeven in handen   37 37 37 0
Regionale luchthavens   172 172 171 – 1
TOTAAL DU 34 121 209 34 330 34 360 30
TOTAAL 76 324 209 76 533 76 562 29

5) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2009 gerealiseerde uitbetalingen aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletore begroting 2009 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2009 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van €  166 000 (positief).

De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de gemeenten kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en uitbetaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij Voorjaarsnota 2010 dan ook met dit bedrag neerwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie in de uitgaven bij voorjaarsnota 2010 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2009.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds.

Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2009 is het verplichtingenbedrag met € 109 000 gewijzigd.

Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2009   1 317 332
Stand verplichtingenbedrag 1e suppletore begroting 2009   1 287 981
Stand verplichtingenbedrag 2e suppletore begroting 2009   1 321 465
       
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2009:    
1) Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering) 37  
2) Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering) 172  
3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet – 100  
4a) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2008 – 1  
4b) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2008 1  
Totaal mutaties bij slotwet   109
Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2009   1 321 574
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet   0
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen   1 245 042
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen   42 202
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen   34 330

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties 1 t/m 3 wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de ’uitgaven’

4 a en b) Wijziging betalingsverloop 2008

Bij Voorjaarsnota 2009 zijn de wijzigingen betalingsverloop van de algemene uitkering en de integratie-uitkeringen over 2008 als verplichtingen en als uitgaven geboekt. Dat is niet correct. De wijzigingen betalingsverloop van 2008 betreffen alleen mutaties in de uitgaven voor 2009.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting voor 2009 worden de ontvangsten met € 304 000 verhoogd.


XNoot
1

De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding van het provinciefonds en de totale landelijke uitkeringsbasis. De voeding van het provinciefonds is de jaarlijkse omvang van het provinciefonds zoals wordt vastgesteld via de normeringsystematiek. De uitkeringsbasis wordt berekend via vermenigvuldiging van het aantal eenheden van een set van verdeelmaatstaven met bijbehorende gewichten (bedragen per eenheid).