32 357 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijn nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen)

Nr. 27 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 15 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland conform de EU-richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen een doelstelling heeft om per 2020 10% van de energie in de vervoersector uit hernieuwbare energiebronnen te halen;

overwegende, dat er geen heldere en eenduidige duurzaamheidscriteria zijn opgesteld voor vaste en vloeibare biomassa voor energieopwekking;

van mening, dat de Cramer-criteria een goede basis vormen voor duurzaamheidscriteria voor de certificering van vaste biomassa, vloeibare biomassa en biobrandstoffen en dat deze zijn vastgelegd in NTA 8080;

verzoekt de regering in EU-verband ernaar te streven om heldere en eenduidige duurzaamheidscriteria op te stellen voor vaste en vloeibare biomassa voor energietoepassingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Van Veldhoven

Samsom

Naar boven