Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132343 nr. 18

32 343 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN SAMSOM EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 20 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kolencentrales de juiste prikkel moeten krijgen om hun CO2-uitstoot te reduceren, via duurzame biomassa bijstook dan wel CO2- opslag dan wel aardgas-stook;

overwegende, dat de Kamer al in 2009 de motie-Vendrik c.s. aannam ter voorbereiding van de invoering van een CO2-norm;

overwegende, dat recente wijzigingen in Europese regelgeving een mogelijkheid scheppen om een CO2-uitstootnorm voor grote elektriciteitscentrales op te nemen in nationale wetgeving;

constaterende, dat het voornemen tot een uitstootnorm is vastgelegd in het regeerakkoord;

verzoekt de regering om zo snel mogelijk een uitstootnorm voor elektriciteitscentrales in te voeren, gericht op maximaal mogelijke CO2-reductie in zowel bestaande als nieuwe centrales,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Van Tongeren