Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132343 nr. 16

32 343 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 20 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering binnenkort een voorstel voor een «Structuurvisie ondergrond» aan de Kamer zal voorleggen;

overwegende, dat in het regeerakkoord is opgenomen dat « …opslag van CO2 ondergronds kan plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak»;

verzoekt de regering om in deze structuurvisie uitsluitend potentiële locaties voor de ondergrondse opslag van CO2 op te nemen indien deze voldoen aan het draagvlakcriterium,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen