Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132343 nr. 15

32 343 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 20 januari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onder K, tweede punt, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van het in te voegen lid door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. voor zover de vergunning betrekking heeft op een gebied dat is gelegen aan de landzijde van de in de bijlage bij deze wet vastgelegde lijn.

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

W

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «Bijlage bij de artikelen» ingevoegd: 27,.

2. Na de zinsnede «De lijn, bedoeld in de artikelen» wordt ingevoegd: 27, derde lid, onderdeel c,.

Toelichting

CO2 is nog nooit eerder op grote schaal permanent onder de grond opgeslagen. Opslag moeten niet in dichtbevolkt gebied plaatsvinden. In plaats daarvan kunnen bedrijven, als ze al met de opslag van CO2 willen beginnen, dit beter op zee doen. Dit amendement regelt dat CO2 opslag niet kan plaatsvinden onder bewoond gebied, maar vergelijkbaar met Noorwegen enkel op zee.

Van Tongeren


XNoot
1

Vervanging in verband met aanpassing van de Toelichting.