32 336
Dierproeven

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2010

Hierbij zend ik u de Trendanalyse Dierproeven, die erop gericht is kennis te genereren ten behoeve van de invulling en onderbouwing van het dierproevenbeleid in de komende jaren1.

De set bestaat uit de volgende documenten:

– de maatschappelijke trendanalyse;

– de wetenschappelijke trendanalyse;

– een uitgebreide (journalistieke) samenvatting;

– een sterk ingekorte (journalistieke) samenvatting.

ZonMw heeft de maatschappelijke trendanalyse in uitvoering gegeven aan het Athena instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam, die dit onder leiding van Prof. Dr. Tj. De Cock Buning heeft uitgevoerd. De wetenschappelijke analyse is in uitvoering gegeven aan het Nationaal Centrum Alternatieven voor Dierproeven en onder leiding van Prof. Dr. C. F. M. Hendriksen uitgevoerd.

De trendanalyse vormt het eerste segment van de brede maatschappelijke discussie die de kamer en ik wenselijk achten op het terrein van dierproeven. Bij de totstandkoming van de trendanalyse(s) zijn veel partijen betrokken en gehoord. De inhoud van de trendanalyse vormt de weerslag van deze pluriforme betrokken-heid en gedachtenwisseling.

Ter afsluiting van de Trendanalyse Dierproeven zal in samenwerking met het Rathenau-instituut een dagdeel georganiseerd worden tijdens welke discussie zal plaatsvinden over pregnante trends, tegentrends en focuspunten. Na deze afrondende discussie zal ik u mijn reactie op de trendanalyse doen toekomen.

Tot slot deel ik u mede op korte termijn een voordracht van het NKCA te verwachten voor de inrichting van de u toegezegde Brede Maatschappelijke Commissie. Mijn uitgangspunt is de breedte zodanig in te vullen dat de commissie gezien kan worden als een geformaliseerde en gesystematiseerde voortzetting van de gedachtenwisseling die gestart is in het kader van de Trendanalyse Dierproeven. Op die wijze is er sprake van een proces van regelmatige uitwisseling van kennis en standpunten en kan van hieruit advisering van de overheid over het dierproevenbeleid plaatsvinden. Ik ben voornemens de commissie formeel te installeren met een instellingsbesluit. De Brede Maatschappelijke Commissie zal gepresenteerd worden tijdens het dagdeel dat ten behoeve van de afsluitende discussie over de trendanalyse wordt georganiseerd.

Een afschrift van deze brief (en bijlagen) zend ik naar de ministers van:

– Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

– Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

– Economische Zaken;

– Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en

– Defensie.

Ik vertrouw erop u hiermee (vooralsnog) voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven