32 335
Subsidieoverzicht Rijk (SOR)

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2010

Hierbij bied ik u het subsidieoverzicht Rijk (SOR) 2010 aan1. Het SOR 2010 is gebaseerd op door departementen verstrekte informatie over subsidieregelingen en subsidies.

Het SOR 2010 is opgenomen in twee bijlagen bij deze brief. Bijlage 1 bevat een toelichting op het SOR 2010 en subsidieoverzichten per ministerie. Bijlage 2 bevat informatieoverzichten per subsidie(-regeling). De bijlagen zijn ook beschikbaar op www.rijksbegroting.nl.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven