32 334 Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Nr. 12 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2018

Op donderdag 21 juni jl. presenteerde de Staatscommissie Parlementair stelsel een tussenstand. Daarin wordt voorgesteld om het huidige verbod van rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet te beperken en een vorm van constitutionele toetsing door een constitutioneel hof in te voeren.

Het initiatiefvoorstel-Van Tongeren betreft constitutionele toetsing door de rechter. In de afgelopen maanden is de vraag gesteld of dit initiatiefwetsvoorstel nog aanhangig is, omdat twijfel bestaat of het via de juiste procedure aanhangig is gemaakt. De Raad van State heeft voorzien in een Voorlichting, waarin tot de slotsom wordt gekomen dat het voorstel-Van Tongeren geacht moet worden te zijn vervallen, maar dat het aan Uw Kamer is om uitdrukkelijk te beslissen of zij dit oordeel overneemt (Kamerstuk 32 334, nr. 11).

Ik ben tot de slotsom gekomen dat met het voorgaande in ogenschouw het huidige voorstel tot invoering van constitutionele toetsing in het Nederlandse staatsbestel op dit moment onhaalbaar is geworden. Deze brief strekt daarom tot overname en intrekking van het initiatiefwetsvoorstel tot invoering constitutionele toetsing.

Buitenweg

Naar boven