Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202132317 nr. MB

32 317 JBZ-Raad

MB BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 maart 2021

De Minister voor Rechtsbescherming heeft bij brief van 15 maart 2021 de Eerste Kamer verzocht om expliciet in te stemmen met medewerking aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij hetzelfde verdrag.

Het HKBV is van toepassing op het ouderlijk gezag of iedere overeenkomstige gezagsverhouding, met inbegrip van het omgangsrecht. Ook ziet het Verdrag op maatregelen van kinderbescherming. De Europese Unie heeft ook een regeling op onderdelen van dit verdrag (Verordening Brussel IIbis)1, waardoor een parlementair instemmingsrecht van beide Kamers der Staten-Generaal geldt op grond van artikel 3 lid 4 van de Goedkeuringswet Verdrag van Lissabon2 juncto artikel 81 lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie3.

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad heeft het verzoek van de Minister voor Rechtsbescherming in de commissie behandeld op 23 maart 2021 en adviseert de Kamer als volgt te besluiten:

De Kamer, gelezen de brief van de Minister voor Rechtsbescherming van 15 maart 2021, besluit in te stemmen met het verlenen van medewerking als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Rijkswet van 10 juli 2008, houdende goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11) voor het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV.

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad, Faber-van de Klashorst


X Noot
1

Verordening (EG) Nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.

X Noot
2

Rijkswet van 10 juli 2008, houdende goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11).

X Noot
3

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957