32 317 JBZ-Raad

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2011

Op donderdag 7 april vindt het Algemeen Overleg JBZ-raad plaats. In dit verband doe ik u mijn brief inzake het voorstel voor een richtlijn voor het gebruik van PNR-gegevens toekomen welke heden aan de voorzitter van de Eerste Kamer is verstuurd1. Deze brief geeft antwoord op een reeks vragen over het onderwerp.

Voorts ontvangt u de opinie van 25 maart jl. van de European Data Protection Supervisor (EDPS) inzake het EU PNR-voorstel1.

Met deze brief doe ik tevens mijn toezegging gestand om uw Kamer te informeren zodra de EDPS een nieuwe opinie over het EU PNR-voorstel heeft uitgebracht.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven