32 317 JBZ-Raad

Nr. 189 MOTIE VAN DE LEDEN RECOURT EN VAN OOSTEN

Voorgesteld 3 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat de Europese Raad in het kader van bestrijding van fraude met Europese subsidies een Europees Openbaar Ministerie kan instellen;

overwegende dat uitgangspunt is dat lidstaten van de Europese Unie zelf beslissen over opsporing en vervolging van misdrijven binnen de eigen landsgrenzen;

verzoekt de regering, om niet in te stemmen met de instelling, dan wel oprichting, van een Europees Openbaar Ministerie volgens het voorstel zoals dat nu voorligt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Van Oosten

Naar boven