Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132314 nr. 7

32 314 Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 februari 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 van het voorstel van wet komt te luiden:

Artikel 3

De Wet advies en overleg verkeer en waterstaat wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk 1 vervalt.

B

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

overlegorgaan: Overlegorgaan verkeer en waterstaat bedoeld in artikel 4.

C

Hoofdstuk 2 vervalt.

D

De opschriften van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 vervallen.

E

Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

Deze wet wordt aangehaald als: Wet overleg verkeer en waterstaat.

Toelichting

In het kader van de instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) worden de VROM-raad, de raad voor het landelijk gebied en de raad voor verkeer en waterstaat opgeheven. Hiertoe worden door middel van het wetsvoorstel tot instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur de Wet op de VROM-raad en de Wet op de raad voor het landelijk gebied ingetrokken. De bepalingen met betrekking tot de Raad voor verkeer en waterstaat zijn opgenomen in de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat. Omdat deze wet naast bepalingen over de raad voor verkeer en waterstaat ook bepalingen bevat over de overlegorganen verkeer en waterstaat, is deze wet niet ingetrokken maar gewijzigd. Hierbij is uitgegaan van de tekst van die wet zoals die luidde ten tijde van het opstellen van het wetsvoorstel tot instelling van de RLI. Deze wet wordt echter ook aangepast door artikel VI van het wetsvoorstel Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 (Kamerstukken II 2009–2010, 32 403, nr. 2). Deze wijzingen houden verband met een vereenvoudiging van de organisatie van de overlegorganen en hebben met name betrekking op de artikelen 4 tot en met 17 van die wet waarin de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van het Overlegorgaan verkeer en waterstaat worden geregeld. Om te voorkomen dat deze wijziging van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat de wijzigingen die betrekking hebben op het opheffen van de Raad voor verkeer en waterstaat elkaar in de weg zitten, wordt in onderhavige nota van wijziging artikel 3 van het voorstel van wet zodanig aangepast dat beide wijzigingsvoorstellen niet op elkaar van invloed zijn.

In de nota van wijziging is ook de doorwerking opgenomen van de samenvoeging van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de definitiebepaling van «Onze Minister» in artikel 1 van de Wet instelling RLI.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus