Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032310 nr. 6

32 310 Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen)

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie van de Tweede kamer op 14 juni 2010.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 21 september 2010.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2010

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard1.

Gelijktijdig met de voorhang bij uw Kamer wordt het ontwerpbesluit ingevolge artikel 3a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, artikel 2, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en artikel 5, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, in de Staatscourant bekend gemaakt.

Vanwege het zomerreces van uw Kamer en de Eerste Kamer wordt een ieder de gelegenheid gegeven om tot en met dinsdag 21 september 2010 wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Zo wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om buiten de recesperiode in de daarvoor geldende wettelijke termijn van vier weken zijn zienswijze kenbaar te maken.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.