Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032310 nr. 4

32 310
Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen)

nr. 4
NADER RAPPORT1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 2 februari 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 31 oktober 2009, no. 09.003078, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 9 december 2009, nr. W13.09.0442/I, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel van wet geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Aan de in de bijlage opgenomen redactionele kanttekeningen van de Raad is, met uitzondering van de kanttekening opgenomen onder het negende gedachtestreepje, gevolg gegeven.

De onder het negende gedachtestreepje opgenomen redactionele kanttekening van de Raad betreffende de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp) geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

De Tvp is in 1994 op aandringen van de Tweede Kamer opgesteld vanwege het per 14 juli 1994 sluiten van Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv) voor de naoorlogse generatie. De Tvp voorziet erin dat aan de daarvoor in aanmerking komende personen die tot de naoorlogse generatie behoren de kosten van een psychotherapeutische behandeling worden vergoed. De oorlogservaringen van (één van de) ouders dan wel andere opvoeders moeten van een zodanige invloed op de opvoeding van de aanvrager zijn geweest, dat de klachten van de aanvrager met een grote mate van waarschijnlijkheid met die oorlogservaringen van (één van) de ouders dan wel andere opvoeders in verband staan. Gelet op de directe relatie met het sluiten van de Wuv voor de naoorlogse generatie zou de juridische basis voor de Tvp in deze wet moeten worden neergelegd. Het principe van «bijzondere solidariteit» waarop de Wuv is gebaseerd beperkt zich tot de vervolgingsslachtoffers die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt en die als gevolg van tijdens deze oorlog meegemaakte oorlogservaringen zijn geïnvalideerd. Deze «bijzondere solidariteit» strekt zich niet uit tot de naoorlogse generatie. In 1994 is derhalve bewust gekozen om het toekennen van de vergoeding van de kosten van een psychotherapeutische behandeling aan de naoorlogse generatie in een zelfstandige ministeriële regeling neer te leggen. Het in de Wuv voorzien van een juridische basis voor de Tvp zou een ongewenste uitbreiding betekenen van het principe van «bijzondere solidariteit» tot de naoorlogse generatie. Naar aanleiding van de kanttekening van de Raad van State zal ik mij beraden op een andere mogelijkheid de Tvp van een juridische basis te voorzien.

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

1) De redactionele kanttekening luidt:

– De Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie (artikel 6, onderdeel b) van een juridische basis voorzien.


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.