Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132302 nr. 23

32 302 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)

Nr. 23 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 8 maart 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel IE wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IF

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt binnen drie jaar na de datum, genoemd in artikel IE, en vervolgens telkens na drie jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de op grond van artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte gegeven regels omtrent de energieprestatie van de woonruimte, zoals die komen te luiden na de inwerkingtreding van deze wet.

Toelichting

Dit amendement voorziet in een herhaald evaluatiemoment voor het nieuwe puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. Hiermee kan worden getoetst of de energiebesparingsdoelstellingen nog binnen bereik zijn of dat aanscherping van het woningwaarderingsstelsel en andere flankerende maatregelen hiervoor nodig zijn. De eerste evaluatie zal daarbij drie jaar na de in het wetsvoorstel genoemde overgangsperiode plaatsvinden.

Ortega-Martijn

Voortman