Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132302 nr. 14

32 302 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 3 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • met de voorliggende wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte het aantal WWS-punten voor nieuwbouwwoningen met 20 tot 30 zal stijgen;

  • daardoor de puntenwaardering van alle nieuwe eengezinswoningen en alle meergezinswoningen met een vertrekoppervlak van meer dan 55 m2 boven de liberalisatiegrens van 142 punten uit zal komen;

  • particuliere verhuurders standaard een huur vragen ter hoogte van het wettelijk maximum en bij corporaties de huur als percentage van het wettelijk maximum jaar in jaar uit stijgt;

  • woningen in het geliberaliseerde segment onbetaalbaar zijn voor de doelgroep, enerzijds door de hogere huur en anderzijds door het ontbreken van het recht op huurtoeslag;

  • er op dit moment geen enkele wettelijke waarborg is die verzekert dat nieuwbouwwoningen toegankelijk blijven voor de doelgroep;

verzoekt de regering om met een voorstel te komen dat de toegankelijkheid van nieuwbouwhuurwoningen voor de doelgroep ook voor de langere termijn zeker stelt, bijvoorbeeld op basis van de volgende zoekrichtingen:

  • het koppelen van de liberalisatiegrens en de huurtoeslaggrens aan het aantal punten voor een sobere eengezinswoning, die voldoet aan de eisen van het actuele Bouwbesluit;

  • het verlagen van de wettelijke maximale huur voor toegelaten instellingen (woningcorporaties) voor verhuringen aan de doelgroep van beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen