32 299 Ziekenhuiszorg

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2013

Bijgaand zend ik u het onderzoeksrapport «Betrouwbaarheid van wachttijdregistratie in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra» van Bureau HHM1. In deze brief geef ik de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek weer en de maatregelen die ik neem die voortvloeien uit het rapport.

In het onderzoek is door de onderzoekers van HHM kritisch gekeken naar het proces rond wachttijdregistratie en de bruikbaarheid voor beleid. Uit het onderzoek komt naar voren dat het registratieproces dat de basis vormt voor de wachttijdrapportages in de marktscan medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), voor verbetering vatbaar is. Het aanpassen van de regeling en de definities kan mogelijk het registratieproces verbeteren en vereenvoudigen met als resultaat dat de regeling beter door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra wordt nageleefd. Om deze reden heb ik de NZa gevraagd de aanbevelingen in het rapport te gebruiken om de wachttijdregistratie te verbeteren en mij hierover te rapporteren in de eerstvolgende marktscan medisch specialistische zorg (eind 2013).

De NZa zal de ontwikkelingen rond de wachttijden, rekening houdend met de marktontwikkelingen, nauwlettend blijven volgen en hierover rapporteren in de marktscan.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven