32 299 Ziekenhuiszorg

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2012

Uw Kamer heeft mij woensdag 16 mei verzocht om een brief over de situatie van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk (RKZ). Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek.

Ik ben geïnformeerd over het volgende. Het RKZ heeft over de jaren 2009, 2010 en 2011 meer financiering van de betrokken zorgverzekeraars ontvangen dan op grond van de geleverde zorg gerechtvaardigd zou zijn. Dit wordt ook wel overdekking genoemd. Het hing samen met het feit dat de ziekenhuizen op basis van het oude zogenoemde FB-budget werden bekostigd, maar werden gefinancierd op basis van DBC’s. Het deed zich ook bij andere ziekenhuizen voor. Verzekeraars vorderen een dergelijke overdekking altijd terug en dat is nu ook bij het RKZ aan de orde. Het RKZ heeft deze middelen ook aangewend voor de renovatie van het ziekenhuis en is daardoor niet in staat om op korte termijn aan deze terugbetalingsverplichting te voldoen. Daarmee dreigde insolventie.

Volgens informatie die ik van Achmea en het RKZ heb gekregen, vindt er constructief overleg plaats om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De zorgverzekeraar realiseert zich zijn zorgplicht in deze ten volle. Ook het ziekenhuis zelf heeft een bijzondere verantwoordelijkheid, gezien de specialistische (brandwonden-)zorgverlening. Partijen hebben afspraken gemaakt om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Achmea laat weten dat zij met het RKZ werkt aan een plan dat past binnen de in ontwikkeling zijnde regiovisie. Gedurende dat proces zal Achmea de vordering niet opeisen. De NZa en de IGZ houden vanuit hun respectievelijke taken en bevoegdheden de vinger nauw aan de pols. Uiteindelijk zal een nieuwe regiovisie worden opgesteld inclusief een nieuw businessplan. Om een en ander in goede banen te leiden zullen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van het RKZ worden versterkt.

Tegen deze achtergrond heb ik er vertrouwen in dat men een passende oplossing zal weten te bereiken en dat gedurende dit proces de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven