32 291 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA

Ontvangen 7 oktober 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 komt de definitie schuldhulpverlening te luiden:

schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon of zelfstandige zonder personeel niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

II

Onder vervanging van de punt aan het slot van de definitie voor verzoeker door een puntkomma, wordt aan artikel 1 een definitie toegevoegd, luidende:

zelfstandige zonder personeel: de persoon van 18 tot 65 jaar die voor voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier te lande en die:

  • 1°. voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;

  • 2°. voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

  • 3°. alleen de volledige zeggenschap in dat bedrijf of beroep heeft en de financiële risico’s daarvan draagt; en

  • 4°. geen natuurlijke personen in dienst heeft.

III

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift «Wacht- en doorlooptijd» wordt vervangen door:

Voorwaarden eerste gesprek.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. In het eerste gesprek adviseert het college de verzoeker die zelfstandige zonder personeel is, over het recht op schuldhulpverlening op grond van deze wet en het recht op bijstand bij of krachtens artikel 78f van de Wet werk en bijstand.

Toelichting

Dit amendement maakt gemeentelijke schuldhulpverlening ook toegankelijk voor zelfstandigen zonder personeel. Immers, ook zij moeten gebruik kunnen maken van de integrale aanpak van de gemeentelijke schuldhulpverlening. In de memorie van toelichting wordt gesteld dat zelfstandigen zonder personeel met goedlopende bedrijven zich kunnen wenden tot de Bbz 2004. Deze zorgt in beginsel alleen voor bedrijfskredieten en een eventuele uitkering op bijstandsniveau. Integrale schuldhulpverlening is een breder begrip waarvan de samenleving er baat van heeft als ook zelfstandigen zonder personeel hier toegang toe hebben. In het geval een zelfstandige zonder personeel zowel aanspraak maakt op de schuldhulpverlening als de Bbz 2004, dan ligt de keuze bij de zelfstandige zonder personeel. De gemeente heeft daarbij wel een adviserende rol.

Koşer Kaya

Naar boven