32 291 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 9 februari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a Moratorium

  • 1. De verzoeker of het college kan met een verzoekschrift de rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen, waarin elke bevoegdheid van de schuldeiser tot verhaal op de goederen van de schuldenaar en tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden niet kan worden uitgeoefend, voor een periode van maximaal zes maanden.

  • 2. Een afkoelingsperiode als bedoeld in het eerste lid wordt slechts afgekondigd indien deze periode noodzakelijk is in het kader van schuldhulpverlening.

Toelichting

Dit amendement beoogt in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een afkoelingsfase, in de vorm van breed wettelijk moratorium met een maximale duur van zes maanden op te nemen. Dit moratorium kan als een uitbreiding van het huidige moratorium in de Faillissementswet worden gezien. Een breed wettelijk moratorium houdt in dat schuldeisers, zonder dat de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is, voor een bepaalde periode geen maatregelen kunnen nemen om hun vordering voldaan te krijgen. Het instrument moet aangevraagd worden door de schuldenaar, wordt toegekend door de rechter en kan niet alleen ingezet worden in bedreigende schuldsituaties maar ook in situaties van loonbeslag, executie en verrekening.

Ulenbelt

Naar boven