32 291 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 9 februari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a Inlichtingenplicht schuldeisers

Een schuldeiser verstrekt aan het college dat daarom vraagt, binnen drie weken alle inlichtingen die dat college nodig heeft voor de uitvoering van deze wet.

Toelichting

Dit amendement voorziet in een responstermijn voor schuldeisers van drie weken. In het wetsvoorstel ontbreekt een inlichtingen- en medewerkingsplicht voor schuldeisers. De huidige praktijk laat zien dat schuldeisers niet altijd tijdig reageren op verzoeken van schuldhulpverleners om inlichtingen te verstrekken ten behoeve van een schuldhulpverleningstraject. De indieners beogen met dit amendement een inspanningsverplichting voor schuldeisers om een snellere procedure te bevorderen en daarmee een snelle en succesvolle regeling te bevorderen.

Ulenbelt

Naar boven