32 289 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN DE ROUWE

Ontvangen 1 november 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II worden na onderdeel D twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Da

In artikel 25 wordt onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. De omschrijving, bedoeld in het derde lid, kan ook stations buiten Nederland betreffen, indien de eventueel daarvoor vereiste toestemming door de daartoe bevoegde autoriteit of autoriteiten in de desbetreffende andere lidstaat of lidstaten van de Europese Unie is gegeven.

Db

In artikel 65 wordt onder vernummering van het tweede en het derde lid tot het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. De krachtens het eerste lid aangewezen spoorvervoerdiensten kunnen met ingang van 1 januari 2015 mede de diensten met stations buiten Nederland betreffen, indien de eventueel daarvoor vereiste toestemming door de daartoe bevoegde autoriteit of autoriteiten in de desbetreffende andere lidstaat of lidstaten van de Europese Unie, is gegeven.

Toelichting

Dit wetsvoorstel beoogt in lijn met de Liberaliseringsrichtlijn het grensoverschrijdend treinvervoer te stimuleren. In de praktijk blijkt realisatie van dergelijke nieuwe grensoverschrijdende initiatieven moeilijk. Die moeilijkheden betreffen het rendabel kunnen maken van de exploitatie, alsmede de verschillende belangen en rollen van betrokken partijen in zowel Nederland als in onze buurlanden. Naast de mogelijkheid van marktinitiatieven dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om dergelijke grensoverschrijdende trajecten onder een concessie te brengen. Onderhavig amendement neemt de wettelijke belemmeringen hiervoor weg. In een aantal gevallen is voor de markttoegang toestemming van één of meer autoriteit(en) uit de desbetreffende andere lidstaat of lidstaten van de Europese Unie nodig. Opname in een vervoerconcessie is in dat geval slechts mogelijk indien die toestemming is gegeven.

De voorgestelde wijziging van artikel 65 creëert de bevoegdheid om grensoverschrijdende spoorvervoersdiensten per 1 januari 2015 in het Besluit hoofdrailnet op te nemen.

Slob

De Rouwe

Naar boven