32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2020

Op woensdag 29 januari 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mij geïnformeerd over de financiële problemen van kraamzorgorganisatie Zorg in Nederland. Zorg in Nederland is een grote kraamzorgorganisatie in Nederland, en bestaat uit de dochterondernemingen Kraamvogel b.v. en ZiNkraamzorg b.v. In de regeling van werkzaamheden van 30 januari jl. heeft u om een brief gevraagd (Handelingen II 2019/20, nr. 48, Regeling van werkzaamheden). In deze brief informeer ik u over de situatie.

De NZa heeft afgelopen dinsdag 28 januari een melding ontvangen van het Zilveren Kruis. Deze verzekeraar heeft afgelopen weekend van Zorg in Nederland een melding ontvangen dat de salarissen van het personeel van de organisatie niet meer uitbetaald kunnen worden. De NZa heeft sindsdien contact met het Zilveren Kruis over de wijze waarop de verzekeraars hun zorgplicht kunnen borgen. Zilveren Kruis, Menzis, VGZ en CZ hebben naar aanleiding van de melding van Zorg in Nederland meteen overleg gevoerd en met de kraamzorgorganisatie gesproken. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de zorgverzekeraars een voorschot betalen, zodat Zorg in Nederland de salarissen kan betalen. Dit voorschot is op 30 januari betaald.

Op 30 januari heb ik overleg gevoerd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa. Daarbij zijn afspraken gemaakt dat de IGJ richting zorgaanbieder en de NZa richting zorgverzekeraar de situatie gezamenlijk in kaart brengen en aangeven wat nodig is om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg te borgen.

De IGJ heeft hierop direct contact opgenomen met de bestuurder van Zorg in Nederland, om na te gaan of en in welke mate de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van de geleverde kraamzorg in het geding is. In dit contact heeft de bestuurder van Zorg in Nederland gemeld dat op dit moment de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van de kraamzorg voor de korte termijn gegarandeerd is door voorschotten die door de zorgverzekeraars zijn toegezegd. Hiermee kan de bestuurder aan salarisverplichtingen over de maand januari voldoen. De IGJ blijft de organisatie nauw volgen.

De NZa staat zoals hiervoor aangegeven in nauw contact met Zilveren Kruis, die namens CZ, VGZ en Menzis optreedt. De verzekeraars en Zorg in Nederland werken aan een structurele oplossing en werken in dit licht verschillende scenario’s uit om te kunnen blijven voldoen aan hun zorgplicht. Hierover wordt op korte termijn doorgesproken met Zorg in Nederland. Centraal daarin staat het borgen van de continuïteit van zorg. Het voorschot is bedoeld om continuïteit van zorg ondertussen te borgen. Hierbij is vanzelfsprekend van belang dat de medewerkers snel zekerheid krijgen over de toekomst van Zorg in Nederland. Zij moeten immers onbezorgd hun werk kunnen doen: kraamzorg verlenen. De bestuurder van Zorg in Nederland en de zorgverzekeraars hebben naar respectievelijk de IGJ en de NZa bevestigd zich hier maximaal voor in te spannen.

Ik blijf de situatie nauwlettend volgen en heb dagelijks contact met de IGJ en de NZa. Ik zet me er daarbij voor in dat de kraamverzorgenden hun belangrijke werk kunnen blijven doen en de kraamvrouwen erop kunnen vertrouwen dat zij de zorg krijgen die nodig is. Ik zal uw Kamer nader informeren zodra er informatie is over de structurele oplossing.

Ten slotte heb ik uw Kamer onder meer tijdens het algemeen overleg zwangerschap en geboorte op 18 december jl. gesproken over hoe belangrijk het is dat een kraamzorgaanbieder tijdig openheid geeft over de financiën bij de zorgverzekeraar om te komen tot passende tarieven. De voorliggende situatie onderstreept het belang hiervan. Zowel bij Bo Geboortezorg als bij ZN heb ik het belang van het open gesprek over de financiële situatie benadrukt. Tevens heb ik gewezen op de mogelijkheid melding te doen bij de NZa als het gesprek tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar niet tot een acceptabele uitkomst leidt. De NZa heeft mij begin december jl., 21 januari en 30 januari geïnformeerd dat zij geen enkel signaal heeft ontvangen over de contractering kraamzorg 2020. Ik zal u in februari, conform mijn toezegging tijdens het AO van 18 december, informeren over het verloop van de gesprekken tussen zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven