Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032276 nr. 13

32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 6 september 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk I, artikel XIV, wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba.

Na artikel 12b wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 2.3a Lichamen op de BES eilanden

Artikel 12ba

Ten aanzien van lichamen als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Belastingwet BES wordt de belastbare winst slechts voor 15/T gedeelte in aanmerking genomen. Daarbij staat T voor het percentage van het hoogste tarief, bedoeld in artikel 22, geldend voor het jaar waarin de belastbare winst is genoten.

II

In hoofdstuk II, artikel XVI, worden vóór onderdeel A vijf onderdelen ingevoegd, luidende:

aA.

Artikel 5.2 komt te luiden:

Artikel 5.2

  • 1. In afwijking in zoverre van artikel 1.5 wordt een lichaam dat op de BES eilanden is gevestigd, voor de toepassing van dit hoofdstuk geacht in Nederland te zijn gevestigd.

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot op de BES eilanden gevestigde stichtingen en doelvermogens.

bA.

In artikel 5.6, tweede lid, wordt «artikel 5.2, tweede of derde lid» vervangen door: artikel 5.2, tweede lid.

cA.

In artikel 5.7, eerste lid, wordt «artikel 5.2, tweede of derde lid» vervangen door: artikel 5.2, tweede lid.

dA.

In artikel 5.8 wordt «Indien een inhoudingsplichtige niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 5.2, tweede of derde lid, of op basis van artikel 1.5» vervangen door: Indien een inhoudingsplichtige op basis van artikel 1.5.

eA.

In artikel 5.10, eerste lid, wordt «artikel 5.2, tweede of derde lid» vervangen door: artikel 5.2, tweede lid.

Toelichting

Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden als openbare lichamen onderdeel van Nederland. In onderhavige wet is afgezien van het opnemen van een vennootschapsbelasting. Dit zorgt voor de onwenselijke situatie dat binnen de Nederlandse staat belastingzones zonder vennootschapsbelasting worden gecreëerd. Onderhavige wet leidt tevens tot belastingconcurrentie binnen het Koninkrijk, nu Curaçao en Sint Maarten voornemens zijn een vennootschapsbelasting van 15 procent in het leven te roepen, ook in de speciale economische zones (zie de brief van de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen, 2010Z07793).

Dit amendement zorgt er voor dat een vennootschapsbelasting wordt ingevoerd op de BES-eilanden op basis van de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er komt een tarief van 15 procent, in plaats van het gebruikelijke tarief van 25,5 procent. De opbrengstbelasting en vastgoedbelasting komen hiermee te vervallen voor alle lichamen, behalve voor stichtingen en doelvermogens. Dit amendement levert een meeropbrengst op van 5,05 miljoen USD.

Van Raak