32 264 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

31 579 Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)

G1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juli 2014

Bij brief van 15 januari 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 33 750 VI, nr. 100) heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het rapport «Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb» toegezonden aan de Tweede Kamer.

Doelstelling van dit evaluatieonderzoek was om een drietal versnellingsinstrumenten uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te evalueren, waaronder de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (lex silencio positivo).

Ter voldoening aan de nog lopende toezegging aan uw Kamer betreffende de werking van de lex silencio positivo op kansspelautomatenvergunningen (TO1453) zend ik u hierbij een exemplaar van voornoemd evaluatierapport2 toe.

Bij het evaluatieonderzoek is ook de vergunningverlening op het terrein van de kansspelen betrokken, met name doordat in verband met voornoemde toezegging in de onderzoeksopdracht aan de onderzoekers uitdrukkelijk is verzocht kansspelvergunningen bij het evaluatieonderzoek te betrekken, waaraan de onderzoekers invulling hebben gegeven door de Kansspelautoriteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en enkele gemeenten te selecteren als gesprekspartners voor interviews. Zoals vermeld in de brief van 15 januari 2014 wordt van regeringszijde de conclusie van de onderzoekers onderschreven dat de ongewenste neveneffecten van versnellingsinstrumenten niet van dien aard zijn dat zij afschaffing van de instrumenten rechtvaardigen, maar dat deze wel de aandacht verdienen. Bij de lex silencio betekent dit dat steeds goed de algemene belangen of belangen van derden in het oog moeten worden gehouden en moet worden bezien of burgers en bedrijven uit de voeten kunnen met een eventuele fictieve vergunning.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Deze brief heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 32 264.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 155576.

Naar boven