Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232264 nr. 26

32 264 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 12 juli 2012.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan conform de door de staatssecretaris aangegeven datum van 3 oktober 2012.

De algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 2 oktober 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2012

Bijgaand treft u aan het ontwerpbesluit1 werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en de daarbij behorende nota van toelichting1.

De voordracht voor het bovenvermelde ontwerpbesluit wordt niet eerder gedaan dan op woensdag 3 oktober 2012.

Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van het ontwerpbesluit.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.